İçeriğe geç
Ana Sayfa » Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

A. TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

KANUN : 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

YÖNETMELİK : Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği

HİZMET : Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu ,

SATICI : Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,

ALICI : Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

SİTE : Satıcıya ait GORDİON.CO adlı internet sitesini,

SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti satıcıya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

TARAFLAR : Satıcı ve alıcı,

SÖZLEŞME : Satıcı ve alıcı arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

MAL – ÜRÜN: Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.

B. TARAFLAR

SATICI: GORDİON.CO

Satıcının Ünvanı: Ekin Kahraman

Satıcının Açık Adresi: İDEALTEPE MAH. DİK SK. NO: 13 İÇ KAPI NO: 2 MALTEPE/İSTANBUL

Satıcının E-Posta Adresi: [email protected]

ALICI:

Adı-Soyadı:

Adresi:

Telefon:

E-Posta:

C. SÖZLEŞMENİN İÇERİĞİ VE KAPSAMI

İşbu sözleşme ile 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğine dair hükümler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu sözleşme ile taraflar, Kanun ve Yönetmelikten kaynaklanan yükümlülükler ve sorumlulukları bildiklerini taahhüt ederler.

Bu sözleşme ile Alıcı ile Satıcıya ait GORDİON.CO adlı web sitesinden mal veya hizmetin satın alınmasına yönelik sipariş ile teslime ilişkin olarak tarafların hakları ve yükümlülükleri düzenlenmiştir.

GORDİON.CO adlı sitede yer alan ürünlerin adı, markası, fiyatı, vergileri, niteliği, türü, teslim biçimi, kargo süreçleri gibi özelliklerin her ürün özelinde ayrı ayrı düzenlendiğini ve alıcının ürün satın alırken bunları dikkatle takip etmesi gerektiğini, sipariş verdikten sonra ise alıcının bu konularda bilgilendirilmiş olduğu kabul edilir.

Alıcı, satıcıya ait GORDİON.CO adlı internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, Satıcı tarafından alıcıya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini, satışa konu ürünler ile ilgili tüm ön bilgileri ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Alıcı, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. Satıcı, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede alıcı tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılım bakımından düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

Alıcı, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, satıcının sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

D. SATICININ SORUMLULUĞU VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Satıcı bu sözleşmede ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde belirtildiği gibi ürün veya hizmetlere yönelik ön bilgilendirmede bulunacağını taahhüt eder.

Satıcı, alıcı tarafından satın alınan ürünlerin niteliğine uygun ve doğru olarak teslimini en geç 5 iş günü içinde gerçekleştirmelidir. Bu sürede gerçekleşmeyen teslimler için alıcı sözleşmeyi fesih hakkını kullanabilir.

Satıcı tarafından herhangi bir nedenden dolayı teslim edilemeyecek olan ürün veya hizmetler için alıcıyı gecikmeksizin bilgilendireceğini beyan ve taahhüt eder.

Satıcı, alıcı tarafın her siparişinde ürün ile birlikte veya sonrasında alıcının belirtmiş olduğu bilgilere göre fatura düzenleyeceğini ve bu faturayı uygun şekillerde alıcıya ulaştıracağını beyan ve taahhüt eder. Elektronik ortamda oluşturulan faturalarında gereği gibi düzenleneceğini ve alıcı tarafa ulaştırılacağını taahhüt eder.

Satıcı, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli alıcıya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Satıcı, sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim etmeyi, yasal mevzuata ve ifa şekline uygun olarak gerekli özeni ve dikkati göstererek teslim etmeyi beyan ve taahhüt eder.

E. ALICININ HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Alıcı, satıcıya ait internet sitesi üzerinden satın almış olduğu ürün veya hizmetlere ilişkin ön bilgilendirme (ürün adı, niteliği, fiyatı…) metnini kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

Alıcı tarafından satın alınan ürünün süresi içinde satıcı tarafından teslim edilememesi halinde alıcı koşulsuz olarak sözleşmeyi feshedebilir.

F. CAYMA HAKKI

GORDİON.CO sitesinde yer alan ürünler Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğine göre elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallar niteliğine haizdir.

Bu nedenlerden dolayı GORDİON.CO sitesinden almış olacağınız PDF,WORD,EXCEL gibi dosya niteliğine haiz ve elektronik ortam anında ifa edilebilecek nitelikte olduğundan iade ve cayma hakkı kullanılamayacaktır. Bu hususta ürün satın almadan önce iletişim ve destek sayfasından ayrıca bize ulaşabilir ve sorunlarınızı, sorularınızı iletebilirsiniz.

G.OLAĞANÜSTÜ HALLER

Satıcı, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini Satıcıdan talep etme hakkını haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde alıcının kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Alıcı, satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra alıcının hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, alıcı, olası gecikmeler için satıcıyı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

H. DİĞER HÜKÜMLER

Satıcı, alıcı tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla alıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Alıcı, işbu sözleşmeyi kabul etmekle satıcının kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

Alıcı ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün alıcıya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, satıcı, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini alıcıdan talep edebilir. Alıcının talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise satıcı, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

Alıcı, satıcıya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, satıcının bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, satıcının ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

Alıcı, satıcıya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran alıcıyı bağlayacaktır.

Alıcı, satıcıya ait GORDİON.CO adlı internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

Satıcıya ait internet sitesinin üzerinden, satıcının kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler alıcıya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, satıcıyı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, satıcının üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat       talebinde bulunma hakkı saklıdır.

I. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Alıcı, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini alıcıdan talep edebilir ve her koşulda alıcının borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı satıcının uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

İ. YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar,  İş bu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, belirtilen değer üstüne Tüketici Mahkemeleri; bulunamayan yerlerde İSTANBUL Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.